About the Journal

วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานค้นคว้าและวิจัย และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น และข่าวสาร ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม การบริการสุขภาพ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวคิดนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพซึ่งผ่านการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการวิจัย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้เป็นระบบและมี มาตรฐานเดียวกัน
  2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้านการจัดทำวารสารอย่างชัดเจน

 

นโยบายการจัดพิมพ์วารสาร และสาขาวิชาที่รับ

วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานค้นคว้าและวิจัย  และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น และข่าวสาร ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม การบริการสุขภาพ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวคิดนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพซึ่งผ่านการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการวิจัย

นโยบายการพิจารณาบทความ

ต้นฉบับทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) จำนวน 3 ท่าน โดยการปกปิดแบบสองทาง (Double blind) การตัดสินใจในการเผยแพร่ต้นฉบับที่ส่งมาขึ้นอยู่กับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและการทบทวนโดยบรรณาธิการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีบทบาทให้คำแนะนำแก่บรรณาธิการซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจในขั้นสุดท้าย วารสารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับตามรูปแบบและขนาดของพื้นที่ในการเผยแพร่ เนื้อหาและข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในบทความถือเป็นความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์

เกณฑ์การพิจารณาบทความ

ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) จำนวน 3 ท่าน โดยการปกปิดแบบสองทาง (Double blind) การตัดสินใจในการเผยแพร่ต้นฉบับที่ส่งมาขึ้นอยู่กับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและการทบทวนโดยบรรณาธิการ

ประเภทของบทความ

นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article) หมายถึง รายงานผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม การบริการสุขภาพ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่น ควรประกอบด้วยหัวข้อเรื่องตามลำดับต่อไปนี้ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์ บทคัดย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คำสำคัญ บทนำ บทนำ วัตถุประสงค์การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง ความยาวประมาณ 10-15 หน้ากระดาษ A4

บทความปริทัศน์ (Review article) หมายถึง บทความที่เขียนจากการรวบรวมความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม การบริการสุขภาพ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่น ซึ่งผู้นิพนธ์รวบรวมโดยการอ่านและวิเคราะห์จากวารสารหรือหนังสือต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์ บทคัดย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คำสำคัญ บทนำ เนื้อเรื่อง บทสรุป และเอกสารอ้างอิง ความยาวประมาณ 8-10 หน้ากระดาษ A4

บทความทั่วไป (General article) หมายถึง บทความประเภทความรู้เฉพาะเรื่อง ที่ถูกหยิบยกมานำเสนอ โดยเพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆ หรือเป็นการนำเสนอรายงานผลการศึกษาวิจัยที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ที่ต้องศึกษาต่อเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม หรือศึกษาเสร็จแล้ว กำลังเตรียมต้นฉบับสมบูรณ์ รายงานความก้าวหน้าของโครงการ รายงานผลการศึกษาวิจัยโดยสังเขป หรือเป็นบทความที่มีประเด็นที่ได้รับความสนใจอยู่ในปัจจุบัน ความยาวประมาณ 10-15 หน้ากระดาษ A4

บทความพิเศษ (Special article) หมายถึง บทความประเภทกึ่งบทความปริทัศน์กับบทความทั่วไปที่ไม่สมบูรณ์พอที่จะบรรจุเข้าเป็นบทความชนิดใดชนิดหนึ่ง เป็นบทสัมภาษณ์ หรือบทความแสดงข้อคิดเห็น เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่อยู่ในความสนใจของมวลชนเป็นพิเศษ รวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขานั้นๆ ความยาวประมาณ 10-15 หน้ากระดาษ A4

บทวิจารณ์หนังสือ (Book review) หมายถึง บทความที่เขียนขึ้นเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์หนังสือหรือตำราทางวิชาการเล่มใดเล่มหนึ่งอย่างเป็นวิชาการ หนังสือหรือตำราดังกล่าวต้องมีเนื้อหาในสาขาทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม การบริการสุขภาพ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง บทวิจารณ์ควรประกอบด้วยองค์ประกอบหรือโครงสร้างของหนังสือ เนื้อหาของหนังสือในภาพรวม และเนื้อหาของแต่ละส่วนโดยย่อ (Synopsis) ข้อดี ข้อด้อย และ/หรือประโยชน์ของหนังสือ ทั้งนี้บทวิจารณ์หนังสือควรมีความยาวประมาณ 3-5 หน้ากระดาษ A4

ปกิณกะ (Miscellany) หมายถึง บทความเบ็ดเตล็ด ที่มีความหลากหลาย เช่น บทความที่น่ารู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะทั่วไป ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4

จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to editor) หมายถึง จดหมายโต้ตอบระหว่างนักวิชาการ ผู้อ่านกับเจ้าของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร ในกรณีที่ผู้อ่านมีข้อคิดเห็นแตกต่าง ต้องการชี้ให้เห็นความไม่สมบูรณ์หรือข้อผิดพลาดของบทความ ซึ่งบางครั้งบรรณาธิการอาจวิพากษ์สนับสนุนหรือโต้แย้ง

กำหนดการตีพิมพ์

วารสารฯ มีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ คือ

                                                         ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน

                                                         ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 

                                                         ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

หน่วยงานเจ้าของวารสาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ความเป็นมาของการจัดทำวารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิตที่มีคุณภาพ รวมทั้งเพื่อผลิตผลงานวิจัยและวิชาการที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เล็งเห็นความสำคัญของการผลิตผลงานวิจัยและวิชาการ จึงได้เริ่มผลิตวารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อ

  1. เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  2. เผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานค้นคว้าและวิจัย ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม การบริการสุขภาพ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวคิดนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพซึ่งผ่านการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการวิจัย โดยเปิดรับบทความประเภท นิพนธ์ต้นฉบับ บทความปริทัศน์ บทความทั่วไป บทความพิเศษ และบทวิจารณ์หนังสือ ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ของนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรด้านสุขภาพ และบุคคลทั่วไปที่มีผลงานเกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพ ทั้งในและนอกสถาบัน
  3. สร้างเครือข่ายทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างๆ

คณะกรรมการจัดทำวารสาร จึงได้ดำเนินการจัดทำ วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตีพิมพ์ฉบับปฐมฤกษ์ คือ ฉบับเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม พ.ศ.2562 โดยการนำของ  รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวารสารฯ มีการจัดตั้งกองบรรณาธิการ ที่ดูแลผลงานวิชาการทั้งในและนอกสถาบัน เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางสาธารณสุขศาสตร์ ให้มีคุณภาพ สร้างหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อให้เกิดการแพร่ของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณภาพ