1.
พฤกษาพนาชาติ บ. ช่วงเวลาคุณภาพระหว่างผู้ปกครองกับเด็กปฐมวัย: Parent – Child Quality Time in Preschool. J Psychiatr Assoc Thailand [Internet]. 2021 Nov. 17 [cited 2024 May 28];66(4):385-92. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/247414