1.
ธรรมไทย ข, สุวรรณยศ ช, อินทโชติ ซากาโมโต ร, มณีทอน ณ, นาคพงศ์พันธุ์ อ, ศิริอ้าย ย, ปาลี อ, โภคาพานิช จ, ไทยสังคม ป, เรียบสันเทียะ ศ, ชัยแก้ว ช, ทาปัญญา อ, สิงคราช ภ, คำโพธิ์ ร. Lesson Distilled of Development of Multimedia for Preventing Thai Teenage Depression. J Psychiatr Assoc Thailand [Internet]. 2019 Sep. 27 [cited 2022 May 22];64(3):235-44. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/218452