1.
ขำแก้ว อ, สายพานิชย์ ร, วิสาจันทร์ ภ, จุลเกตุ ส. Factors Associated with Help-Seeking in Obsessive-Compulsive Disorder Patients. J Psychiatr Assoc Thailand [Internet]. 2019 Jun. 28 [cited 2022 May 21];64(2):115-26. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/198811