1.
เพ็ญภาสกานต์ ป, เจริญรัตน์ พ, อนันต์ถาวรวงศ์ น, ไทยพิสุทธิกุล ภ. Behavioral Variant of Frontotmeporal Dementia (bvFTD) and Developing of Mild Behavioral Impairment (MBI) Concept. J Psychiatr Assoc Thailand [Internet]. 2019 Mar. 28 [cited 2022 Jan. 24];64(1):99-112. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/180538