1.
อนุโรจน์ ก, พิทยรัตน์เสถียร ณ. Validity and Reliability of Cyber-Aggression Perpetration and Victimization Scale: Thai Version. J Psychiatr Assoc Thailand [Internet]. 2019 Mar. 28 [cited 2022 May 21];64(1):45-60. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/180514