1.
ปานดี ภ, เกียรติรุ่งฤทธิ์ ค, กุลาดี ส, คงคติธรรม ช, วิสาจันทร์ ภ, จุลเกตุ ส. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Childhood Epilepsy in Ramathibodi Hospital and Related Factors. J Psychiatr Assoc Thailand [Internet]. 2019 Mar. 28 [cited 2022 Jan. 29];64(1):33-44. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/180509