1.
นุ่มแสง ธ, ตันตระรุ่งโรจน์ ธ. Validity and Reliability of the Brief COPE Inventory: Thai bersion. J Psychiatr Assoc Thailand [Internet]. 2018 Jun. 29 [cited 2023 Dec. 12];63(2):189-98. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/131529