1.
ยะผา น, สายพานิชย์ ร, กุลาดี ส, บุญเกิด อ, วิสาจันทร์ ภ, จุลเกตุ ส. Obsessive-Compulsive Symptoms in Patients with Epilepsy at Ramathibodi Hospital. J Psychiatr Assoc Thailand [Internet]. 2018 Jun. 29 [cited 2022 Jun. 28];63(2):167-78. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/131516