1.
ศรีโกไสย ส, ธิติดิลกรัตน์ ศ, บุญเจริญ ห, ไชยน้อย ด, วิทยานุกูลลักษณ์ อ, รังสิเวโรจน์ น, ศรีธรรมชาติ ล, วงศ์หงษ์กุล ท. Alcohol-dependent Trajectory after 1 Year Hospital Discharge. J Psychiatr Assoc Thailand [Internet]. 2018 Jun. 29 [cited 2022 Aug. 8];63(2):153-66. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/131504