พฤกษาพนาชาติ บุฑบท. “ช่วงเวลาคุณภาพระหว่างผู้ปกครองกับเด็กปฐมวัย: Parent – Child Quality Time in Preschool”. Journal of the Psychiatric Association of Thailand 66, no. 4 (November 17, 2021): 385–392. Accessed May 28, 2024. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/247414.