ธรรมไทย ขวัญพนมพร, สุวรรณยศ ชาลินี, อินทโชติ ซากาโมโต รจเรข, มณีทอน ณรงค์, นาคพงศ์พันธุ์ อัศวิน, ศิริอ้าย ยุพาพรรณ, ปาลี อรุณี, โภคาพานิช จิตรา, ไทยสังคม ประเสริฐ, เรียบสันเทียะ ศิริธร, ชัยแก้ว ชยุตพงศ์, ทาปัญญา อินทุวัทน์, สิงคราช ภาวินี, and คำโพธิ์ รสสุคนธ์. “Lesson Distilled of Development of Multimedia for Preventing Thai Teenage Depression”. Journal of the Psychiatric Association of Thailand 64, no. 3 (September 27, 2019): 235–244. Accessed May 22, 2022. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/218452.