เพ็ญภาสกานต์ ประวีณ์นุช, เจริญรัตน์ พัทธมน, อนันต์ถาวรวงศ์ นันทิกา, and ไทยพิสุทธิกุล ภาพันธ์. “Behavioral Variant of Frontotmeporal Dementia (bvFTD) and Developing of Mild Behavioral Impairment (MBI) Concept”. Journal of the Psychiatric Association of Thailand 64, no. 1 (March 28, 2019): 99–112. Accessed January 23, 2022. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/180538.