สีห์รา จินิส, อัจสริยะสิงห์ วัลลภ, แจ้งจิตร ชุติมา, and พรนภดล ชาญวิทย์. “Effectiveness of Parent Group Intervention for Reducing Medication Nonadherence in Children With ADHD: A Pilot Study”. Journal of the Psychiatric Association of Thailand 64, no. 1 (March 28, 2019): 3–20. Accessed January 21, 2022. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/180499.