ยะผา นูรอน, สายพานิชย์ รัตนา, กุลาดี สัญชัย, บุญเกิด อภิสิทธิ์, วิสาจันทร์ ภัทรพร, and จุลเกตุ สุดาวรรณ. “Obsessive-Compulsive Symptoms in Patients With Epilepsy at Ramathibodi Hospital”. Journal of the Psychiatric Association of Thailand 63, no. 2 (June 29, 2018): 167–178. Accessed June 28, 2022. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/131516.