ศรีโกไสย สุนทรี, ธิติดิลกรัตน์ ศิริศักดิ์, บุญเจริญ หทัยชนนี, ไชยน้อย ดวงเดือน, วิทยานุกูลลักษณ์ อภิศักดิ์, รังสิเวโรจน์ นภัสสรณ์, ศรีธรรมชาติ ลษิตา, and วงศ์หงษ์กุล ทิพาพร. “Alcohol-Dependent Trajectory After 1 Year Hospital Discharge”. Journal of the Psychiatric Association of Thailand 63, no. 2 (June 29, 2018): 153–166. Accessed August 7, 2022. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/131504.