พฤกษาพนาชาติ บ. “ช่วงเวลาคุณภาพระหว่างผู้ปกครองกับเด็กปฐมวัย: Parent – Child Quality Time in Preschool”. Journal of the Psychiatric Association of Thailand, vol. 66, no. 4, Nov. 2021, pp. 385-92, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/247414.