ธรรมไทย ข., สุวรรณยศ ช., อินทโชติ ซากาโมโต ร., มณีทอน ณ., นาคพงศ์พันธุ์ อ., ศิริอ้าย ย., ปาลี อ., โภคาพานิช จ., ไทยสังคม ป., เรียบสันเทียะ ศ., ชัยแก้ว ช., ทาปัญญา อ., สิงคราช ภ., and คำโพธิ์ ร. “Lesson Distilled of Development of Multimedia for Preventing Thai Teenage Depression”. Journal of the Psychiatric Association of Thailand, vol. 64, no. 3, Sept. 2019, pp. 235-44, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/218452.