อนุโรจน์ ก., and พิทยรัตน์เสถียร ณ. “Validity and Reliability of Cyber-Aggression Perpetration and Victimization Scale: Thai Version”. Journal of the Psychiatric Association of Thailand, vol. 64, no. 1, Mar. 2019, pp. 45-60, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/180514.