นุ่มแสง ธ., and ตันตระรุ่งโรจน์ ธ. “Validity and Reliability of the Brief COPE Inventory: Thai Bersion”. Journal of the Psychiatric Association of Thailand, vol. 63, no. 2, June 2018, pp. 189-98, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/131529.