ยะผา น., สายพานิชย์ ร., กุลาดี ส., บุญเกิด อ., วิสาจันทร์ ภ., and จุลเกตุ ส. “Obsessive-Compulsive Symptoms in Patients With Epilepsy at Ramathibodi Hospital”. Journal of the Psychiatric Association of Thailand, vol. 63, no. 2, June 2018, pp. 167-78, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/131516.