ศรีโกไสย ส., ธิติดิลกรัตน์ ศ., บุญเจริญ ห., ไชยน้อย ด., วิทยานุกูลลักษณ์ อ., รังสิเวโรจน์ น., ศรีธรรมชาติ ล., and วงศ์หงษ์กุล ท. “Alcohol-Dependent Trajectory After 1 Year Hospital Discharge”. Journal of the Psychiatric Association of Thailand, vol. 63, no. 2, June 2018, pp. 153-66, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/131504.