[1]
พฤกษาพนาชาติ บ., “ช่วงเวลาคุณภาพระหว่างผู้ปกครองกับเด็กปฐมวัย: Parent – Child Quality Time in Preschool”, J Psychiatr Assoc Thailand, vol. 66, no. 4, pp. 385–392, Nov. 2021.