[1]
เพ็ญภาสกานต์ ป., เจริญรัตน์ พ., อนันต์ถาวรวงศ์ น., and ไทยพิสุทธิกุล ภ., “Behavioral Variant of Frontotmeporal Dementia (bvFTD) and Developing of Mild Behavioral Impairment (MBI) Concept”, J Psychiatr Assoc Thailand, vol. 64, no. 1, pp. 99–112, Mar. 2019.