[1]
กลกิจโกวินท์ ว., โพธิ์ปริสุทธิ์ จ., นิยมรัตนกิจ ณ., โวหาร ธ., ล้อศิรินันท์ ภ., and ศรีสนธิรักษ์ ว., “Emotional Quotient of Medical Students at Faculty of Medicine Vajira Hospital, Navamindradhiraj University”, J Psychiatr Assoc Thailand, vol. 64, no. 1, pp. 77–88, Mar. 2019.