[1]
อนุโรจน์ ก. and พิทยรัตน์เสถียร ณ., “Validity and Reliability of Cyber-Aggression Perpetration and Victimization Scale: Thai Version”, J Psychiatr Assoc Thailand, vol. 64, no. 1, pp. 45–60, Mar. 2019.