[1]
ปานดี ภ., เกียรติรุ่งฤทธิ์ ค., กุลาดี ส., คงคติธรรม ช., วิสาจันทร์ ภ., and จุลเกตุ ส., “Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Childhood Epilepsy in Ramathibodi Hospital and Related Factors”, J Psychiatr Assoc Thailand, vol. 64, no. 1, pp. 33–44, Mar. 2019.