[1]
นุ่มแสง ธ. and ตันตระรุ่งโรจน์ ธ., “Validity and Reliability of the Brief COPE Inventory: Thai bersion”, J Psychiatr Assoc Thailand, vol. 63, no. 2, pp. 189–198, Jun. 2018.