[1]
ยะผา น., สายพานิชย์ ร., กุลาดี ส., บุญเกิด อ., วิสาจันทร์ ภ., and จุลเกตุ ส., “Obsessive-Compulsive Symptoms in Patients with Epilepsy at Ramathibodi Hospital”, J Psychiatr Assoc Thailand, vol. 63, no. 2, pp. 167–178, Jun. 2018.