[1]
J. Jinpanyakul and S. Putthisri, “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย ในพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบ จังหวัดนราธิวาส”, J Psychiatr Assoc Thailand, vol. 63, no. 1, pp. 21-32, Mar. 2018.