[1]
S. Sukhawaha and S. Arunpongpaisal, “ปัจจัยเสี่ยงและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น : การทบทวนวรรณกรรมเชิงลึก”, J Psychiatr Assoc Thailand, vol. 62, no. 4, pp. 359–378, Dec. 2017.