[1]
K. Sirirungwatthanakul, P. Saengcharnchai, and T. Leelahanaj, “ประสิทธิผลของการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ด้วยวิธีการบำบัดเพื่อเสริมแรงจูงใจสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากดื่มสุรา”, J Psychiatr Assoc Thailand, vol. 62, no. 4, pp. 309-322, Dec. 2017.