พฤกษาพนาชาติ บ. (2021) “ช่วงเวลาคุณภาพระหว่างผู้ปกครองกับเด็กปฐมวัย: Parent – Child Quality Time in Preschool”, Journal of the Psychiatric Association of Thailand, 66(4), pp. 385–392. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/247414 (Accessed: 28 May 2024).