ยะผา น., สายพานิชย์ ร., กุลาดี ส., บุญเกิด อ., วิสาจันทร์ ภ. and จุลเกตุ ส. (2018) “Obsessive-Compulsive Symptoms in Patients with Epilepsy at Ramathibodi Hospital”, Journal of the Psychiatric Association of Thailand, 63(2), pp. 167–178. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/131516 (Accessed: 28 June 2022).