ศรีโกไสย ส., ธิติดิลกรัตน์ ศ., บุญเจริญ ห., ไชยน้อย ด., วิทยานุกูลลักษณ์ อ., รังสิเวโรจน์ น., ศรีธรรมชาติ ล. and วงศ์หงษ์กุล ท. (2018) “Alcohol-dependent Trajectory after 1 Year Hospital Discharge”, Journal of the Psychiatric Association of Thailand, 63(2), pp. 153–166. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/131504 (Accessed: 7 August 2022).