พฤกษาพนาชาติ บุฑบท. 2021. “ช่วงเวลาคุณภาพระหว่างผู้ปกครองกับเด็กปฐมวัย: Parent – Child Quality Time in Preschool”. Journal of the Psychiatric Association of Thailand 66 (4):385-92. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/247414.