ศรีเพชร สานิตย ์, ประเสริฐชัย รุ่งทิพย์, แสนทวีสุข กมลชนก, พิมพ์พิศคนึง เกวลิน, and ไทยพิสุทธิกุล ภาพันธ์. 2019. “Factors Associated Quality of Life in Elderly With Major Depressive Disorder at Psychiatric Outpatient Unit, Ramathibodi Hospital”. Journal of the Psychiatric Association of Thailand 64 (1):89-98. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/180532.