สีห์รา จินิส, อัจสริยะสิงห์ วัลลภ, แจ้งจิตร ชุติมา, and พรนภดล ชาญวิทย์. 2019. “Effectiveness of Parent Group Intervention for Reducing Medication Nonadherence in Children With ADHD: A Pilot Study”. Journal of the Psychiatric Association of Thailand 64 (1):3-20. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/180499.