ศรีโกไสย สุนทรี, ธิติดิลกรัตน์ ศิริศักดิ์, บุญเจริญ หทัยชนนี, ไชยน้อย ดวงเดือน, วิทยานุกูลลักษณ์ อภิศักดิ์, รังสิเวโรจน์ นภัสสรณ์, ศรีธรรมชาติ ลษิตา, and วงศ์หงษ์กุล ทิพาพร. 2018. “Alcohol-Dependent Trajectory After 1 Year Hospital Discharge”. Journal of the Psychiatric Association of Thailand 63 (2):153-66. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/131504.