Rattanawat, Walee, Daochompu Nakawiro, and Pataraporn Visajan. 2018. “ความชุกของภาวะความสามารถของสมองบกพร่อง เล็กน้อยในบุคลากรโรงพยาบาลช่วงวัยก่อนเกษียณ”. Journal of the Psychiatric Association of Thailand 63 (1):55-64. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/117163.