พฤกษาพนาชาติ บ. ช่วงเวลาคุณภาพระหว่างผู้ปกครองกับเด็กปฐมวัย: Parent – Child Quality Time in Preschool. Journal of the Psychiatric Association of Thailand, [S. l.], v. 66, n. 4, p. 385–392, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/247414. Acesso em: 28 may. 2024.