ธรรมไทย ข.; สุวรรณยศ ช.; อินทโชติ ซากาโมโต ร.; มณีทอน ณ.; นาคพงศ์พันธุ์ อ.; ศิริอ้าย ย.; ปาลี อ.; โภคาพานิช จ.; ไทยสังคม ป.; เรียบสันเทียะ ศ.; ชัยแก้ว ช.; ทาปัญญา อ.; สิงคราช ภ.; คำโพธิ์ ร. Lesson Distilled of Development of Multimedia for Preventing Thai Teenage Depression. Journal of the Psychiatric Association of Thailand, [S. l.], v. 64, n. 3, p. 235–244, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/218452. Acesso em: 22 may. 2022.