ยะผา น.; สายพานิชย์ ร.; กุลาดี ส.; บุญเกิด อ.; วิสาจันทร์ ภ.; จุลเกตุ ส. Obsessive-Compulsive Symptoms in Patients with Epilepsy at Ramathibodi Hospital. Journal of the Psychiatric Association of Thailand, [S. l.], v. 63, n. 2, p. 167–178, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/131516. Acesso em: 28 jun. 2022.