RATTANAWAT, W.; NAKAWIRO, D.; VISAJAN, P. ความชุกของภาวะความสามารถของสมองบกพร่อง เล็กน้อยในบุคลากรโรงพยาบาลช่วงวัยก่อนเกษียณ. Journal of the Psychiatric Association of Thailand, v. 63, n. 1, p. 55-64, 29 Mar. 2018.