SIRIRUNGWATTHANAKUL, K.; SAENGCHARNCHAI, P.; LEELAHANAJ, T. ประสิทธิผลของการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ด้วยวิธีการบำบัดเพื่อเสริมแรงจูงใจสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากดื่มสุรา. Journal of the Psychiatric Association of Thailand, v. 62, n. 4, p. 309-322, 28 Dec. 2017.