WIWATTANAWORASET, P.; PITANUPONG, J. คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้วใน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์. Journal of the Psychiatric Association of Thailand, v. 62, n. 4, p. 299-308, 28 Dec. 2017.