พฤกษาพนาชาติ บ. (2021). ช่วงเวลาคุณภาพระหว่างผู้ปกครองกับเด็กปฐมวัย: Parent – Child Quality Time in Preschool. Journal of the Psychiatric Association of Thailand, 66(4), 385–392. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/247414