ธรรมไทย ข., สุวรรณยศ ช., อินทโชติ ซากาโมโต ร., มณีทอน ณ., นาคพงศ์พันธุ์ อ., ศิริอ้าย ย., ปาลี อ., โภคาพานิช จ., ไทยสังคม ป., เรียบสันเทียะ ศ., ชัยแก้ว ช., ทาปัญญา อ., สิงคราช ภ., & คำโพธิ์ ร. (2019). Lesson Distilled of Development of Multimedia for Preventing Thai Teenage Depression. Journal of the Psychiatric Association of Thailand, 64(3), 235–244. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/218452