เพ็ญภาสกานต์ ป., เจริญรัตน์ พ., อนันต์ถาวรวงศ์ น., & ไทยพิสุทธิกุล ภ. (2019). Behavioral Variant of Frontotmeporal Dementia (bvFTD) and Developing of Mild Behavioral Impairment (MBI) Concept. Journal of the Psychiatric Association of Thailand, 64(1), 99–112. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/180538