ยะผา น., สายพานิชย์ ร., กุลาดี ส., บุญเกิด อ., วิสาจันทร์ ภ., & จุลเกตุ ส. (2018). Obsessive-Compulsive Symptoms in Patients with Epilepsy at Ramathibodi Hospital. Journal of the Psychiatric Association of Thailand, 63(2), 167–178. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/131516